अनलाइन लागू

पहिलो नाम


दोस्रो नाम (थर)


जन्म मिति


तपाईंको Natioinality


तिम्रो ठेगाना


तिम्रो देश


तिम्रो इमेल


पासपोर्ट नम्बर


फोन नम्बर


अध्ययन Prefered भाषा
 अंग्रेजी रूसी युक्रेनी


कार्यक्रम अध्ययन गर्ने अभिप्राय


शैक्षिक पृष्ठभूमि


टिप्पणी


संलग्नहरू:
कृपया, राहदानी र आवेदन फारम को प्रतिलिपि संलग्न. तपाईं चाहनुहुन्छ कि कुनै पनि अन्य कागजातहरू