ධාවන ඇතුළත්

Admission Information

Track your Admission Online

ඔබට පහත රූපයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමට කැමති ඇතුළත් වීමේ අංකය ඇතුල් කරන්න.
නැහැ, ඔබ ඇතුළත් වීමේ අංකය තිබේ නම්, ඔබ අපේ Admission.Center දී සමඟ අමුත්තන් අයදුම් කිරීමට සිදු. ඔබ ඉක්මනින් ඇතුළත් වීමේ අංකය ලැබෙනු ඇත, අපි ඔබේ අයදුම් පත්රය පරීක්ෂා කිරීම හා තහවුරු ඇත ලෙස.
For demo access to our tracking service use Admission number:"13182038"